دسته‌بندی نشده

چگونه بخوانیم تا بهتر به یاد آوریم ؟

روانشناسان و متخصصان مطالعه و یادگیری، همواره به دنبال روشهایی برای افزایش سرعت و دقت در مطالعه بودهاند. داوطلبان بسیاری را میشناسیم که با وجودزحمت زیادی که میکشند، نتیجهی مطلوب خودرا بهدست نمیآورند. زحمت و تلاش بایددر جهت صحیح باشدتا منجر به نتیجه شود.

در این مطلب از، میخواهیم در موردنحوهی یادآوری بهتر و اینکه چگونه مطلب را بخوانیم تا کمتر فراموش کنیم، برایتان توضیح دهیم. قبل از اینکه روشهای مربوط را بهطور کامل آموزش دهیم، میخواهیم انواع (حافظه) را موردبررسی قرار دهیم.

 .ytr.ytr

انواع حافظه

انسان بهطور کلی دارای ۳ نوع حافظهی (حسی)، (کوتاهمدت) و (بلند‌‌مدت) است. گنجایش (حافظهی حسی که از حواس پنجگانه تشکیل شده است)، بسیار محدودمیباشدو اطلاعات در حدود1 تا ۳ ثانیه در این حافظه باقی میمانند. اگر اطلاعات موردتوجه و دقت واقع شوند، وارد(حافظهی کوتاهمدت) میشوند. ما در طول روز، اطلاعات زیادی را میبینیم، میشنویم و … اما فقط آنهایی واردحافظهی کوتاهمدت میشوندکه به آنها دقت کنیم.

حافظهی کوتاهمدت نیز حجمی به نسبت محدود دارد و مدت زمان کمی (البته بسیار بیشتر از حافظهی حسی) باقی میماند. سه روش تداعی، تصویر و مرور، میتوانندباعث انتقال مطلب به (حافظهی بلند‌‌مدت) شوند. در ادامه به هر یک اشارهی کوتاهی خواهیم داشت.

 

تداعی

ارتباط به هم پیوسته (زنجیروار) مطلبها باعث انتقال مطلبهای جدیدبه (حافظهی بلند‌‌مدت) میشوند. فرض کنیدموضوعی در حافظهی بلند‌‌مدت شما وجوددارد(به دلیل تکرار و …). اکنون اگر موضوعی جدیدرا به همان موضوع ارتباط دهید، در حافظهی بلند‌‌مدت شما باقی میماند. اگر مطلبهایی راکه مطالعه میکنید، با مطلبهای قبلی و یا جریانات روزمرهی خودارتباط دهید، آنها را بهتر یادآوری خواهیدکرد.

تصویر

اگر یک تصویر را به همراه یک متن نگاه کنیدو تا مدتی از هیچکدام استفاده نکنید(بعداز گذشت زمان)، تصویر را بهتر از متن یادآوری خواهیدکرد. مغز از دو نیمکره تشکیل شده است. حافظهی بلند‌‌مدت در نیمکرهی راست و حافظهی کوتاهمدت در نیمکرهی چپ قرار دارد. متن، نوشته، فرمول و … در حافظهی کوتاهمدت و تصویر و رنگ در حافظهی بلندمدت قرار میگیرند. بنابراین اگر مطلبی را که میخوانید، به شکل تصویری به حافظهی بلند‌‌مدتتان منتقل کنید، آن را بهتر به یادمیآورید.

مرور

تکرار، مؤثرترین راه حفظ اطلاعات در (حافظهی بلند‌‌مدت) است. اما این که مطلبها را در چه فاصلهی زمانی مرور کنیم، موضوع بسیار مهمی است. بهترین راه مرور این است که خلاصهنویسی (نمودارهای درختی) را در ذهن خودرسم کنیدو قسمتهایی را که نتوانستیدیادآوری کنید، از روی منبع (جزوه، کتاب و …) اصلاح کنید.

زمانیکه شما مطلبی را میخوانید، تا ۲۴ ساعت در (حافظهی بلند‌‌مدت) شما وجوددارد. ولی بعداز ۲۴ ساعت، جزئیات کمی از موضوع را فراموش میکنید. پس اولین مرور بعداز مطالعه، ۲۴ ساعت بعداز اولین یادگیری است. یک هفته بعد، بایدبرای بار دوم، مطلب را مرور کنیداما یک ماه بعد، دوباره بایدمطلب مورد‌‌نظر را مطالعه کنیدو آخرین مرحله، ۳ ماه بعداست. اگر مرحلههای مرور را بهطور دقیق اجرا کنید، مطمئن باشیدکه مطلب برای همیشه در (حافظهی بلند‌‌مدت) شما باقی خواهدماند. 4 دلیل عمده وجودداردکه داوطلبان، مطلبها را به خوبی یادآوری نمیکنند، که در اینجا آنها را موردبررسی قرار میدهیم:

 

دلیلهای عدم یادآوری

عدم رعایت واحدزمانی مطالعه

در هر واحد زمانی مطلبهای ابتدایی و انتهایی در هر واحدمطالعه، بهتر یادآوری میشوند. بنابراین بایدمطالعه را از نظر زمان در حدود75 تا ۹۰ دقیقه انتخاب کنیم تا مطلبهای بیشتری را یادآوری کنیم.

عدم مطالعهی درس هر روز در همان روز

داوطلبانی که در حال تحصیل هستندیا برخی از درسها را به کلاس میروند، بایددرسهای داده شده در هر روز را همان روز مطالعه کنند، در غیر اینصورت، مطلبها به خوبی یادآوری نخواهندشد.

عدم رعایت فاصلههای زمانی مرور

اگر فاصلههای زمانی مرور بهدرستی رعایت نشوند، سبب عدم یادآوری مطلب خواهندشد.

عدم دستهبندی اطلاعات

در سالهای پایه، اطلاعات، حجم بسیار محدودداشتند، بنابراین با مطالعهی شب آزمون، امکان مطالعهی آنها در جلسهی آزمون وجودداشت. فرض کنیدحجم مطلبهای سالهای پایه به اندازهی یک (کشو) باشد، یادآوری این مطلبها (یعنی پیدا کردن یک مطلب از بین مطلبهای دیگر) کار به نسبت سادهای است، اما حجم مبحثهای کنکور بسیار زیاداست، به اندازهی یک (کمد). بنابراین، یادآوری مطلبی از بین همهی مطلبها، کار بسیار دشواری است. اما اگر اطلاعات را بهصورت دستهبندی شده در ذهن خودر کمد) ذخیره کنید، یادآوری آن بسیار سادهتر خواهدبود.

 

روشهایی برای یادآوری بهتر مطلبها:

تداعی لحظههای یادآوری (قصدزمان

بسیاری از داوطلبان در هنگام مطالعه، به صورت ناخودآگاه، اولین آزمون (کنکور آزمایشی و یا آزمونهای کلاسی) را بهعنوان هدف خوددرنظر میگیرند. این موضوع باعث میشودتا بعداز برگزاری آزمون، بخش زیادی از مطلب فراموش شود. (قصدزمان) یعنی اینکه، تصمیم بگیریم مطلب را تا چه زمانی میخواهیم در حافظهی خودنگه داریم، و این کار تأثیر بسیار زیادی در میزان یادآوری خواهدداشت.

فقط کافی است لحظههای یادآوری و زمان آن را در هنگام مطالعه در ذهن خودنگه دارید. یعنی در همان لحظه که مطلب را میخوانید، بخواهیدکه مطلب تا روز کنکور در (حافظهی بلند‌‌مدت) شما باقی بماند. البته اینکار بهطور کامل، درونی است و شما بایدبا استفاده از ذهن خوداین کار را انجام دهید. مطمئن باشیداگر (قصدزمان) درستی (تا روز کنکور) را انجام دهید، به یقین، مطلبها را بهتر یادآوری خواهیدکرد.
 

به حافظهی خوداعتمادکنید

در آزمایشی که سالها پیش توسط متخصصان صورت گرفت، حافظهی افرادی که به حافظهی خوداعتماددارند، با افرادی که به حافظه خوداعتمادندارند، مقایسه شد. در این آزمایش مشخص شد، حافظه مانندیک شبکه است و سوراخهای شبکه، محل ذخیره و نگهداری اطلاعات میباشدو در انسانهایی که به حافظهی خوداعتماددارند، دارای گنجایش بیشتری نسبت به افرادی است که به حافظهشان اعتمادندارند. بسیاری از داوطلبان کنکور پس از مطالعه میگویند: (مطلب را فراموش کردم) در حالیکه باید بگویند

این مطلب را خوب به حافظهام نسپردم

اعتمادبه حافظه، بهمعنی توهم و سادهاندیشی نیست. پژوهشها ثابت کرده که بهجز افراداستثنایی که تعدادشان بسیار کم است، قدرت حافظهی انسانها بهطور تقریبی با هم برابر است و اگر در عمل تفاوتهایی وجوددارد، بهطور کامل به نحوهی استفاده از حافظه مربوط میشود. به بیان سادهتر، پتانسیل و قدرت حافظهی انسانها با تمرین و اعتماد، قابل افزایش خواهدبود. بنابراین کافی است به حافظهی خوداعتمادکنید. این کار بسیار ساده است. کافی است قبل از شروع مطالعه، به خودتان بگویید: (من حافظهی بسیار قوی دارم و هرچه را بخوانم در حافظهام میماند.) البته عملنکردن به موردهای گفته شده در این مقاله، بهطور قطع تأثیر منفی در میزان یادآوری خواهندگذاشت و تنها با اعتمادبه حافظه، تغییری در شرایط ایجادنمیشود. اما اگر کلیهی موردهای گفته شده در این مقاله رعایت شودولی به حافظهی خوداعتمادنداشته باشید، تغییر زیادی حاصل نخواهدشد.

فعالانه و جدی مطالعه کنید

برای اینکه فعالتر مطالعه کنید، بهطور حتم روش صحیح نشستن را رعایت کنید(به صورت نشسته، پشت میز، روی صندلی و ستون فقرات به طور عمودی). مطالعهی فعالانه که سبب افزایش میزان ماندگاری مطلبها در ذهن میشود، با روشهای متفاوتی ایجادمیشود. علاوهبر رعایت صحیح وضعیت نشستن، یادداشتبرداری نیز در مطالعهی فعال، تأثیر زیادی خواهدداشت.

به صورت تدریجی (مستمر) مطالعه کنید

یادگیری بهصورت تدریجی و مستمر، سبب افزایش میزان ماندگاری مطلبها در ذهن میشود. اگر آب یک استخر را روی یک سنگ بریزیم، هیچ اتفاقی نمیافتد، اما اگر آن را بهصورت قطرهقطره روی سنگ بریزیم، سنگ سوراخ میشود. برخی از داوطلبان تصور میکننداگر مطلبها را ۳ ساعت متوالی مطالعه کنند، یادگیریشان افزایش مییابد. در حالیکه این تصور، اشتباه است. البته ممکن است به خاطر ایجادفضای موردمطالعه، حل تمرینها و یادگیری آن آسانتر شوداما این موضوع با ماندگاری طولانیتر و بهتر مطلبها و یادآوری سریعتر متفاوت است. برای اینکه مطلبها را بهتر یادآوری کنید، بهتر است به جای اینکه ۳ ساعت و در یک روز آن را مطالعه کنید، هر روز ۳۰ دقیقه به مطالعه بپردازید. توصیه میکنیم در یکی از درسهای ضعیف خوداینکار را انجام دهیدو نتیجهی شگفتانگیز آن را ببینید.

فهمیدن و حلکردن مطلبها

فرصت کم داوطلبان کنکور و از طرفی حجم مبحثها سبب میشودتا برخی از مبحثها، مطلبها را بدون فهمیدن حفظ کنند. اینکار سبب میشودتا در هنگام یادآوری، مشکلهای زیادی ایجادشود. فهمیدن و حل مطلبها سبب میشودتا میزان ماندگاری آن در ذهن، افزایش یابد. توصیه میکنیم مطلبها را تا زمانیکه خوب حل نکردهاید، حفظ نکنید. البته برخی از مطلبها وجوددارندتا پیشنیازی برای دیگر مطلبها باشند. اما عمدهی مطلبها را میتوان با دلیل حل کرد. این موضوع سبب افزایش میزان یادآوری است.

با آرزوی موفقیت و سربلندی شما،استاد حسین احمدی

برگ برنده ی رتبه های برتر کنکور

طبقه بندی اطلاعات-برگ برنده ی رتبه های برتر کنکور

 

 

کسانی که در کنکور شرکت کرده اند

تمام کسانی که در کنکور شرکت کرده اند همین مباحثی که ما خوانده ایم را خوانده اند و به طور نسبی همه میتوانند سوالات کنکور را حل کنند و از این نظر با هم تفاوتی ندارند،تفاوت آنجا آشکار می شود که در سر جلسه کنکور متوجه میشوی که اکثر سوالات را بلدی ولی تا میخواهی یاد گرفته ها را از عقب به قسمت جلوی ذهن بیاوری و شرایط و اعداد صورت مسئله را جایگذاری کنی،کلی وقت گرفته می شود.

 

 

در حالی که افراد موفق در کنکور این مسئله را در دوران طبقه بندی اطلاعات حل کرده اند و می دانند که اگر سوالی از فلان قسمت درس ریاضی در کنکور آمد و فلان شرط را داشت به صورت پیش فرض از کدام روش استفاده کند؛مخصوصا این روش برای کسانی نتیجه ی مضاعف دارند که میخواهند در کنکور رتبه ی بهتری کسب کرده و در دانشگاه بهتری قبول شوند و نتیجه را در چنگ خود بگیرند.

 

 سر جلسه ی کنکور

در سر جلسه ی کنکور هنگامی که بقیه مشغول همان کاری اند که او در دوران دسته بندی اطلاعات(مخصوصا در دوران طلایی عید) انجام داده است،او فقط از میوه ی یاد گرفته هایش استفاده میکند و به سرعت سوالات را یکی پس از دیگری جواب می دهد و لازم نیست مثل بقیه سر جلسه ی کنکور به مسیر حل سوالات و تصمیم گرفتن در مورد استفاده از کدام فورمول فکر کند و همه چیز برایش از پیش حلاجی شده است.

 

نقش بسیار اساسی طبقه بندی اطلاعات در کنکور

پس طبقه بندی اطلاعات نقشی بسیار اساسی دارد و حتی در بسیاری اوقات ارزش آن از مطالعه ی قسمت های جدید حیاتی تر است و به منزله ی ماهیگیری با طور به جای قلاب است و باعث می شود که در روز کنکور با توجه به زمان محدود،تا به سوال نگاه شود،چندین مرحله ی ابتدای حل به صورت حاضر و واضح در ذهن مجسم شود…

این عاملی است که در کنکور برتر ها را از بقیه جدا میکند.

 

ایام عید

به همین منظور در ایام عید بعد از مرور و یادآوری هر درس به صورت سریع و رفع اشکال نقاط مبهم،باید هر فصل و کتاب را به صورت یک چکیده و فلش واره با استفاده از علایم و فلش ها در آورد. پیشنهاد می کنیم از درس های تکنیکی خلاصه نویسی شده توسط رتبه های برتر کنکور استفاده کنید جهت دسترسی به جزوات خلاصه نویسی شده و تکنیکی با مشاوران سایت کنکوربرتر و استاد احمدی تماس بگیرید.

با استفاده از این طرح واره مشاهده می کنید که اولا چقدر راحت موضوع در ذهن جای می گیرد ثانیا کمترین زمان ممکن را برای عکس العمل و بازیابی اطلاعات را نیاز دارد و همچنین این روش باعث ایجاد یک روند شسته رفته  و گرته برداری شده و حذف ابهامات و ترس ناخواسته شده و در پایان باعث انسجام محفوضات و ماندگاری بیشتر مطالب در ذهن می شود.

همه ی این کارها بدین خاطر است که میدانیم هر عمل منظم، منضبط و پیوسته ای نتیجه ی مثبت مضاعف دارد.

با تشکر از توجه شما

مجموعه آموزشی استاد احمدی
تیم مشاوره سایت کنکوربرتر

انتخاب رشته سرنوشت ساز ترین انتخاب ها

thumb_17077_393thumb_17077_393

دانش آموزان عزیز آیا می دانید در یکی از سرنوشت سازترین دوران زندگی خود قرار دارید هرگزشوخی نگیرید بی تفاوت نباشید دهها سال باید با رشته ای که انتخاب می کنید زندگی کنید دچار احساسات نشوید و به حرفهای دوستان و آشنایان که هیچ گونه تخصصی ندارند زیاد خوش بین نباشید باور کنید ۱۲ سال زحمت خود و پدر و مادرتان در گرو یک انتخاب می باشد.

و دیگر قابل برگشت نیست! پس خوب بیندیشید، مطالعه کنید، ببینید کجا می روید. آینده این راه به کجا ختم می شود، نگویید حالا تا بعدا، اتفاقا آینده همین حالاست!!! بنا داریم اطلاعاتی هر چند کم که حاصل دهها سال تجربه است حضورتان تقدیم کنیم باشد که به شما کمک کند تا زیبا تصمیم بگیرید. در انتخاب رشته ها به مواردی باید حتما توجه گردد که در زیر به ۳۰ مورد آن اشاره می کنیم.

۱- در انتخاب رشته ها و دانشگاه های روزانه رشته ای را انتخاب کنید که قادر باشید ادامه تحصیل دهید و در این نوع رشته و دانشگاه حتما باید ثبت نام  کرده و ادامه تحصیل دهید و گرنه دو سال از کنکور محروم می شوید.
 

2- در انتخاب رشته ها و دانشگاه های نیمه متمرکز رشته های خاص، تربیت معلم نیز دقت کنید اگر در این گونه رشته ها و دانشگاه ها پذیرفته شوید باید ادامه تحصیل دهید در غیر اینصورت دو سال از کنکور محروم می شوید.


۳- در صورت قبولی در رشته و دانشگاه های شبانه و ادامه تحصیل ندادن محرومیت از کنکور سال آینده ندارد و هیچ مشکلی برایتان پیش نمی آید.


۴- در صورت قبولی در رشته و دانشگاه های پیام نور و ادامه تحصیل ندادن محرومیت از کنکور سال آینده ندارید و هیچ مشکلی برایتان پیش نمی آید.


  5- در صورت قبولی در رشته و دانشگاه های غیر انتفاعی و ادامه تحصیل و ادامه تحصیل ندادن محرومیت از کنکور سال آینده ندارید و هیچ مشکلی برایتان پیش نمی آید.


۶- در صورت قبولی در رشته و دانشگاه های نیمه حضوری و ادامه تحصیل ندادن محرومیت از کنکور سال آینده  ندارید و هیچ مشکلی برایتان پیش نمی آید.


۷- تمام رشته ها  و دانشگاه هایی که پسران در آن پذیرفته می شوند. معافیت تحصیلی دارند و هیچ مشکلی برای نظام وظیفه ندارد.


۸- اگر دانش آموز پسری در دانشگاه ها در رشته های غیر انتفاعی، پیام نور، نیمه حضوری، شبانه پذیرفته شود و از معافیت تحصیلی استفاده کند، دیگر نمی تواند انصراف دهد مگر اینکه به خدمت اعزام شود بعد از خدمت سربازی دوباره شروع کند.


۹- در رشته و دانشگاه های شبانه شهر خودتان دست به انتخاب رشته بزنید زیرا ۵۰ تا ۸۰% سهمیه اختصاص به افراد بومی منطقه دارد.


۱۰- در رشته و دانشگاه های پیام نور فقط در شهر و دانشگاه هایی می توانید انتخاب رشته کنید که دفترچه شماره ۲ راهنمای انتخاب رشته به شما اجازه داده باشد ( تقریبا پذیرش) در این نوع دانشگاه ها ۱۰۰% بومی می باشد.


۱۱- مطالعه ای در مورد شهرهای ناحیه خود داشته باشید زیرا احتمال قبولی شما در آنها بیشتر است و ۶۰ تا ۸۰% سهمیه ها رشته های ناحیه ای به شهرهای مورد نظر اختصاص دارد.


۱۲- مطالعه ای در مورد شهرهای قطبی خود داشته باشید زیرا احتمال قبولی شما در آنها بیشتر است و حدود ۶۰ تا ۸۰% سهمیه ها رشته قطبی به شهرهای مورد نظر اختصاص دارد.


۱۳- در انتخاب رشته ی خود اطلاعاتی در خصوص رشته های نیمه متمرکز داشته باشید زیرا شما می توانید در هر ۲ انتخاب رشته داشته باشید. روزانه دو رشته، غیر انتفاعی دو رشته، پیام نور نیز دو رشته که در مجموع حق انتخاب ۸ رشته در میان رشته های نیمه متمرکز دارید.


۱۴- در اولویت رشته ها به دانشگاه و شهر زیاد اکتفا نکنید. بیشتر به رشته ی مورد علاقه و کاربرد آن رشته توجه کنید. مثلا یک رشته خوب شبانه شهر خودتان را حتما قبل از رشته ی ضعیف یک دانشگاه در شهر دور دست انتخاب کنید، گرچه روزانه باشد.


  15- انتخاب رشته و قبولی در شهرستانهای غیر از شهر خودتان را مورد بررسی قرار دهید، زیرا چهار سال رفت و آمد و دوری از خانواده واقعا کار آسانی نیست.


 16- افرادی می توانند در رشته زبان انتخاب رشته کنند که قبلا ثبت نام کرده و فعلا مجاز به انتخاب رشته شده باشد.


۱۷- افرادی می توانند در رشته هنر اتخاب رشته کنند که قبلا ثبت نام کرده و فعلا مجاز به انتخاب رشته شده باشد.


۱۸- اولویت انتخاب رشته بستگی به علاقه شما دارد و هیچ محدودیتی از نظر آنها ندارید یعنی هیچ دوره یا رشته ای نباید به دلیل موقعیت و شرایط خاص در اولویت قرار بگیرد مگر رشته های خاص.


۱۹- تمام راههای ورود به دانشگاه در رشته زبان و هنر همانند رشته اصلی خودتان می باشد. یعنی برای پیام نور و غیر انتفاعی و تربیت معلم باید قبلا ثبت نام کرده باشد و فقط مجاز به انتخاب رشته شده باشد.


۲۰- برای انتخاب در هر رشته ای توجه کنید رشته برای آینده شما مهم است و کاربرد دارد و می توانید از آن استفاده کنید.


۲۱- برای انتخاب هر دانشگاه به غیر از شهر خودتان حتما توجه داشته باشید، زیرا تحصیل در دور از خانواده برای مدت چهار سال واقعا مشکل است و امکان انتقال بسیار مشکل است.


۲۲- هیچ موقع روی دوره ها توجه نکنید بلکه به رشته ها حساس باشید مثلا یک رشته شبانه در شهر خودتان چه بسا بهتر از رشته روزانه در شهر دیگر باشد.


۲۳- برای انتخاب رشته حتما به بومی بودن توجه کنید زیرا بومی بودن برای شما امکان قبولی را بالا می برد یعنی از ۶۰ تا ۷۰% سهمیه مربوط به بومی می باشد.


۲۴- در انتخاب رشته حتما به ناحیه توجه کنید زیرا انتخاب رشته و شهرهای مربوط به ناحیه برای شما ۶۰ تا ۷۰% سهمیه اختصاص دارد.


۲۵- در انتخاب رشته دبیری و تربیت معلم به معدل نیز نیاز می باشد اطلاع از کف معدل داشته باشید.
 

26- در درج رقم کنترل و کد رشته حتما توجه کنید با دقت فرم یا ورود به اینترنت را تکمیل کنید.


۲۷- ممکن است اطلاعیه های مختلفی در خصوص نمره و رتبه های سال قبل چاپ شود آنها را نیز مطالعه کنید، زیرا در خصوص رتبه و نمره خودتان می تواند به شما کمک کند.


۲۸- به شهرهای مربوط به انتخاب رشته پیام نور توجه کنید که هرکدام برای شما بهتر است انتخاب کنید. یعنی می توانید از شهرهای محل تولد یا شهرهای سال آخر تحصیل تان استفاده کنید.


۲۹- در صورتی که در این انتخاب رشته قبول نشدید، پیک سنجش را حتما مطالعه کنید زیرا ممکن است پذیرش ظرفیت های جدید امکان پذیر باشد.


۳۰- انتخاب رشته در هر رشته ای فقط باید از دفترچه مخصوص به خود باشد.